Ma’lûmât-I Diniye Tefrikamızın 27.28.29. Sayfaları -27- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Ma’lûmât-I Diniye Tefrikamızın 27.28.29. Sayfaları -27-


Secdedeki gibi dikerim  ve kucağıma  bakarım. Ka’de-i ahîrede sırasıyla (Ettahiyât) ile
Salâvât dualarını ve diğer du’âyı okuduktan sonra etrâfıma selâm vererek namâzdan çıkarım.
Ka’de-i ûlâda dahi böylece oturub yalnız (ettahiyât)okurum.
Namâzdan selâm ile şöyle çıkarım.
Ka’de-i ahîrede duayı okuduktan sonra yüzümün beyazı görünecek kadar başımı,
aşağı yukarı eğmeden evvela ağ ve sonra sol tarafa döndürüb  omuz başlarıma 
bakarak her ikisinde de (esselâmualeyküm ve rahmetullah) derim.
                    _______________
                        SÜALLER
Tahrîmeyi nasıl yaparsınız? Kıyamı, kıra’eti, rükû’u, kavmeyi, birinci secdeyi, celseyi,
İkinci secdeyi ,ka’de-i ahîre ve ûlâyı, selâmı nasıl icrâ edersiniz?
                    _____________________
BEŞ VAKİT NAMÂZIN FARZ VE SÜNNETLERİNİN 
      REK’ATLARI
Namâzrek’atlardan teşekkül eder. Her rek’attakıyâm ve kıra’et ile bir rükû’ ve iki secde 
vardır. İki rek’atlınamâzlarda bir ka’de ve üç, dört rekâtlı namazlarda iki ka’de vardır.
Sabah namâzı dört rek’attır: Evvelce kılınan iki rek’at sünnet-i müekkede ve sonra edâ
olunan iki rek’at farzdır.
Öğle namâzı on rek’attır: Evvelâ kılınan dört rek’at sünnet-i müekkede ve sonra edâ
olunan dört rek’at farz, daha sonra kılınan iki rek’at sünnet-i müekkededir.
İkindi namâzı sekiz rek’attır: Evvelâ kılınan dört rek’at sünnet-i gayr-ı müekkede ve sonra 
edâ olunan dört rek’at farzdır.
Akşam namâzı beş rek’attır: Evvelâ edâ olunan üç rek’at farz sonra kılınan iki 
rek’at sünnet-i müekkededir.
Yatsunamâzı on rek’attır,(vitr) namâzıyla on üç rek’at eder.


-28-
evvelâ kılınan dört rekât sünnet-i gayr-i müekkede ve sonra edâ olunan dört rekât 
farz, farzdan sonra kılınan iki rekât son sünnet-i müekkede en sonra edâ olunan üç rekât vâcib olan “vitr” namâzıdır.
Üç ve dört rekâtlı farzların birinci ve ikinci rekâtlarında sure-i Fâtiha’dan sonra 
“zam -ı sûre dediğimiz bir sûreveyââyet-i kerime okunur. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarında 
yalnız (Fâtiha) okunub başka bir sûreveyââyet-i kerime zam olunmadan rükû’a gidilir.
İki rekâtlı farzlar ile sâirnamâzların her rekâtında hem Fâtiha ve hem (zam-ı sûre ) okunur.
Ancak sâlât-ı vitrin üçüncü rekâtında fâtiha ve zam-ı sûreden sonra rükû’a gitmezden 
evveliftitâhtekbîri gibi eller kaldırılarak bir tekbîralınub eller bağlanır ve “kunut duası,
nâmiyle bir duâ okunur. Sonra rükû’a gidilir.
Vitrnamâzında “kunut” içün bir duâ okunmak vâcibolubbilhâssa şu duâyı:
“Allâhümmeinnânesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minübike ve netûbüileyke.
venetevekkelüaleyke ve nüsnîaleykel-hayra küllehûneşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu’ 
venetrükü men yefcürük. Allâhümmeiyyâkena'büdüve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke
nesâ ve nahfidünercûrahmeteke ve nahşaazâbekeinneazâbekebilküffâri
mülhık.”okunmak ayrıca sünnettir.
                __________________________
                         NAMÂZIN VÂCİBLERİ
Namâzın içinde vâcib olarak işlenen şeyler şunlardır:
Namâza başlarken tahrîmeyi ( Allahu Ekber)lâfziyle yapmak, her rekâtta Fâtiha okumak, üç
ve dört rekâtlı farzların birinci ve ikinci rekâtlariylesâirnamâzların her rekâtında Fâtiha’dan
sonra zam-ı sûreokunmak ,dört rekâtlı farzların iki evvelki rekâtlarını farz olan 
Kıra’eteta’yîn etmek; sabah, akşam,  yatsu, Cum’a, bayram, terâvih , vitrnamâzlarındaimâm
kIra’eti aşikâre okunmak, öğle ve ikindi namâzlarında gizli okunmak ,ta’dîl-i erkânı icrâ
etmekya’ni rükû’ ve secdelerde kavme ve celsede  (Sübhânallâh )diyecek kadar durmak,
Rükünleri tertîb üzre yapmak, ka’de-i evvelde ûlâdateşehhüdmiktârı oturmak, ka’de-i ûlâ ve ahîrede


-29-
(ettahiyyât) okumak, bayram namâzlarının her rekâtında üçer kere tekbîr-i zevâit almak, kadınlar
dâimâ gizli okumak, îcâb etmiş ise secde-i sehiv yapmak, secde âyetini okuduktan 
sonra üç âyet daha okuyacak ise secde-i tilâvet etmek, vitrnamâzındakunutiçün
tekbîralmak, ve kunutduâsını okumak namâzın kendi ihtiyârı ile ve selâm ile çıkmak
                _________________________
                    SÜALLER
Namâzınvâciblerini söyleyiniz!
                ___________________________
                     NAMÂZIN SÜNNETLERİ
İftitâhtekbîrini alırken ellerini kaldırmak, birinci rekâtta iftitâhtekbîrinden sonra
(Sübhaneke) ve ( Eûzü besmele) okumak, her rekâtta (Fâtiha) dan evvel (Besmele) okumak,
kıyâmda sağ elini sol elinin üzerine koyub erkek ise göbeği altına kadın ise 
göğsüne koymak, Fâtiha’yıokudukca ve imamdan işittikceyavaşca (Âmîn) demek, bir farzdan
diğer farza intikâl ederken (Allahu Ekber) demek, rükû’da ellerini dizlerine koymak ve parmaklarını 
açmak ve başıyla arkasını düz etmek, rükû’dan kalkarken imâm ise (Semiallahülimenhamideh)
demek, imâma uymuş ise (Rabbenâlekelhamd) demek, yalnız kılıyorsa bunların ikisini de 
okumak, rükû’da üç kere (SübhâneRabbiyel azîm) demek, secdede üç kere (Sübhâne
Rabbiyel âlâ)demek, secdede alnı ile berâber burnu dahi yere dokundurmak ve elinin 
parmaklarını birbirine yapıştırmak, erkekler karınlarını uyluklarına yapıtırmayub kollarını da
yere döşememek, erkekler ka’delerde sol ayağını üzerine oturub sağ ayağını dikmek 
ve parmaklarını kıbleye baktırmak, kadınlar iki ayağını sağ taraftan çıkarub sol tarafı
üzerine oturmak, ka’de-i ahîredesalavât ile ed’iye-i me’sûreden bir dua okumak; imâm
tekbîrleri ve tesmi’ ve selâmı cehr ile okumak, evvelâ sağa ve sonra sola selâm vermek.
Namâzınmüstehâb ve âdâbı da şunlardır:
Müezzinin ikâmetiesnâsında (Hayyalesselatü) derken ayağa kalkmak, iftitâhtekbîrinde
ellerinin başparmağını kulaklarının yumuşağına dokundurmak, kadın ise parmaklarını omuz 

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Eyl
12Eyl
07Eyl
02Eyl
02Eyl
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik p